KORUPCIJOS PREVENCIJA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-329

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programą (pridedama).

2. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių numatyti asignavimus 2017–2019 metais Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programai įgyvendinti.

3. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

L.-d. “Žiburėlis” korupcijos prevencijos ataskaita už 2018 metus

L.-d “Žiburėlis” korupcijos prevencijos ataskaita 2018 m. birželio mėn.

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų  programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” įsakymas “Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevencijos ir kontrolę

Klaipėdos  lopšelio-darželio „Žiburėlis“ korupcijos prevencijos ir kontrolės  programa

Klaipėdos lopšelio-darželio Žiburėlis 2016-2017 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir 2015 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo