Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2021 metų veiklos ataskaita (spauskite čia)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300

„Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (spauskite čia)

   

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

 1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
 2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
 3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
 4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
 5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

 

 2021 m. lapkričio 25 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniai mokinosi gaminti sveikuoliškus saldainius.

 

     Daug kūrybingų darbelių pateikė grupių tėvai kartu su vaikais. Džiaugėmės, grožėjomės ir stebėjomės, kiek kūrybiškumo, išmonės, fantazijos kiekviename iš jų  (spauskite čia)

 

           Spalvingos, kaip pats rudenėlis, mūsų šventės!(spauskite čia)

 

Informuojame, kad:

2021-12-08 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia)

2021-11-24 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia) (spauksite čia)

 

   

 Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiburėlis” organizuoja respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių virtualią parodą “Stebuklingi gyvūnai iš rudens miško”. Visą reikiamą informaciją rasite nuostatuose (spauskite čia)

 

  Informuojame, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojo Socialinės paramos mokiniams įstatymo ir Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-90, pakeitimai (aktualias redakcijas pridedu)

Svarbiausios naujovės nuo šių metų rugsėjo 1 d.:

–                        visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiroprašymo.

–                        socialinę paramą mokiniams galės gauti ir mokiniai (ne vyresni kaip 21 metų), kurie  mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;

–                        Klaipėdos mieste gyvenantys pradinukai (1 – 4 klasių mokiniai), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, galės gauti ir nemokamus pusryčius.

Jeigu priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai ar bendrai gyvenantys asmenys nori, kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos.

Nemokami pietūs (mokiniams nuo 3 klasės), parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (visiems mokiniams) gali būti skiriami, jeigu mokinio šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur.

Nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams) ir parama mokinio reikmenims įsigytipatikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 320 Eur dydžio:

–        kai motina ar tėvas vieni augina vaikus;

–        šeimoje auga trys ir daugiau vaikų;

–        mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;

–        mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;

–        šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes).

              Vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams ir išmokos, susijusios su COVID-19 pandemija. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.

              Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 80 Eur dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

                  Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., pateikus prašymus vėliau, ši parama nebus skiriama. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

  Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt 

Pranešimas dėl paramos skyrimo mokiniams

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d.  sprendimas Nr. T2-90 “Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas 2002 m. birželio 13 d. Nr. X-686

Renkama nauja tėvų, auginančių 3-6 m. amžiaus vaikus, grupė

Daugiau informacijos rasite:

Klaipėdos miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos

Ikimokyklinio ugdymo psichologinės pagalbos skyrius

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. AD1-836 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo AD1-6 “Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu” pripažinimo netekusio galios” (spauskite čia)

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. AD1-202 sudaryta darbo grupė parengė neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų ir vartotojų nuomonės tyrimo anketas:

1.Ikimokyklinio (3-6 metų) vaikų tėvų nuomonės tyrimas dėl neformaliojo ugdymo kokybės ir poreikio.

       Siekdama įvertinti neformaliojo vaikų švietimo programų, vykdomų Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kokybę ir poreikį, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo anketinę tėvų apklausą.

Prašome atsakyti į anketos klausimus. Pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą (variantus). Atsakydami į klausimus be pateiktų atsakymų variantų, parašykite savo nuomonę.

Anketa yra anoniminė.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!

                           Anketos nuoroda. https://forms.gle/ZtrcQb7Wa7ZSMfxt9

2.Neformalusis švietimas ikimokyklinėse įstaigose pedagogų požiūriu.

Mieli pedagogai, siekdama įvertinti neformaliojo vaikų švietimo programų, vykdomų Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, teikiamą naudą vaikų ugdymui, kokybę ir poreikį, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo anketinę apklausą.

Jūsų nuomonė labai svarbi, kad būtų objektyviai įvertinta neformaliojo vaikų švietimo paslaugų kokybė ir tobulinimo galimybės.

Prašome atsakyti į anketos klausimus. Pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą (variantus). Atsakydami į klausimus be pateiktų atsakymų variantų, parašykite savo nuomonę.

Anketa yra anoniminė. Iš anksto dėkojame už nuomonę.

                           Anketos nuoroda. https://forms.gle/DKCts4pBh7C4G3KW7

Anketas, skirtas tėvų nuomonės tyrimui, reikėtų patalpinti el. dienynuose „Mano darželis“ ir papildomai informuoti vaikų tėvus apie atliekamą tyrimą ir paraginti pateikti nuomonę. Įstaigų pedagogams anketų nuorodos irgi turėtų būti pateikiamos jiems prieinamu būdu.

Atsakymų į anketų klausimus lauksime iki liepos 10 dienos.

 

 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. gegužės 27 d.  įsakymas Nr. ŠV1-124 “Dėl švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d.  įsakymo Nr. ŠV1-38 “Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais  2021 m.” pakeitimo” (spauskite čia)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo  įsakymas “Dėl švietimo skyriaus vedėjo  “Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais  2021 m.” pakeitimo” (spauskite čia)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. ŠV1-38  “Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais” (spauskite čia)

 

Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiburėlis”dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro arganizuojamame kūrybinių darbų konkurse “Salotų salotos” ir laimėjo I vietą.

 

 

 

 

Dėkojame visiems respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, aktyviai dalyvavusiems mūsų įstaigos organizuotoje  virtualioje vaikų kūrybinių darbų parodoje “Dovana tėčiui”. Parodą organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Syčiova ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Povilonienė.

Book Creator – Dovana tėčiui

 

                                  Mes apsaugoti 

 

 

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:

 • Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;
 • Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;
 • Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
 • užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
 • nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
 • vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.

Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. ŠV1-41 „Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ (spauskite čia)

 

Klaipėdos licėjus nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  būsimus pirmokus  kviečia mokytis             (spauskite čia)

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktorės Tamaros Čiulanovos 2021-ųjų metų veiklos planas (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu kviečia nemokamai nuotolinio kontakto būdu savo sunkumais pasidalinti su psichologais.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423.

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

 

 

 

Informacija dėl pagalbos vaikams linijos   (spauskite čia)

http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html

2021 m. sausio 20 d.  įstaigoje vyko nuotaikinga žiemos šventė  (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželio „Žiburėlis“ priešmokyklinio ugdymo  „Kačiukų“ grupės vaikai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių  ugdymo įstaigų muzikinėje šventėje ,,Lietuvos stačiatikių kalėdiniai susitikimai 2021“

 

Ugdytiniai linksmai sutiko Naujųjų Metų šventę  (spauskite čia)

 

Gražios ir linksmos rudenėlio šventės grupėse (spauskite čia)

Darželio galerijoje puikuojasi tėvų ir vaikų bendrų darbelių parodėlė „Dosnus ruduo“ (spauskite čia)

 

Nuo š. m. spalio 12 d.  iki 30 d. įstaigoje organizuojamas projektas “Rudens mandala”. Projektą organizuoja priešmokyklinio ugdymo mokytoja Natalija Derevianko. Pasidžiaukite kartu su mumis.

Projekto Rudenėlio mandala nuostatai

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (spauskite čia)

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo

https://docs.google.com/forms/d/1R-TuxufnRPb8lOQfC0Gyq73QA935OK7iMFWtlEw1-z4/viewanalytics

Algoritmai kaip elgtis COVID-19 metu (spauskite čia)

 

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos, daugiau informacijos rasite  https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms  https://www.lt72.lt/

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo karantino metu https://docs.google.com/forms/d/1R-TuxufnRPb8lOQfC0Gyq73QA935OK7iMFWtlEw1-z4/viewanalytics

Lopšelio-darželio “Žiburėlis” ugdytiniai grūdinasi

 

Vitaminų diena

Darbuotojų sveikatos valandėlė

 

 

Pirmas vasaros mėnuo (spauskite čia)

Tėvų linija

   Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt). 

Gerbiami Tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai, 

    Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą. Jeigu dar neskyrėte paramos, Klaipėdos lopšelis-daželis „Žiburėlis“, įstaigos  kodas 190436030, Reikjaviko g. 8, Klaipėda, prašo skirti Jūsų vaikų ugdymui gerinti.

    Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams pateikimo tvarka.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Prašymus galėsite pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai prašymai nebus nagrinėjami.
Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

    Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

    Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

     Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į darželio administraciją.

Aktualijos

 • 2020 m. balandžio 1-30 d. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” Mokytojai  su ugdytiniais ir jų tėveliais, dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuojamame  kūrybiniame  projekte „Padėka, kurią jaučiu“, kuriame Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenė galėjo išreikšti padėką visiems dirbantiems dėl mūsų geros savijautos (medikams, policininkams, kariūnams, autobusų vairuotojams, pardavėjams, vaistininkams, žvėrelių prižiūrėtojams ir kt.). Daugiau informacijos galite rasti https://www.facebook.com/watch/kpskc/

AČIŪ!

Pasitikome ir atšventėme namuose gražiausias pavasario šventes🌞. Dar viena savaitė karantine 😷, dar viena savaitė praleista galvojant apie Jus, šių dienų „didvyrius“ 💪 – kantriai atliekate savo pareigą, padedate kovoti ir gyventi, rizikuodami kasdien savo sveikata. Ir vėl klaipėdiečiai siunčia Jums nuoširdų AČIŪ❗️ Skiriamos padėkos Jums įgauna vis įvairesnes formas ir pavidalus, tad kviečiame pasidžiaugti drauge kūrybinio projekto naujausiais darbais❗️Lietuvos Medikų Sąjūdiskų Sąjūdis; Lietuvos gydytojai; Lietuvos medikai; Lietuvos policija; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Lietuvos paštas; Lietuvos kariuomenė; Lietuvos Kariuomenės Karo policija / Lithuanian Military Police; Lietuvos Karinės Jūrų Pajėgos; Lietuvos Karinės oro pajėgos / LTU Air Force; Lietuvos Ugniagesiai; Lietuvos pedagogai; Klaipėdos miesto savivaldybė; Rimi Lietuva; Maxima LT; IKI; Lidl Lietuva; @Norfa; AIBE ir visiems kitiems dirbantiems prekybos srityje; Prekybos Centrų Darbuotojų Lyga; Mokytojai; s; Klaipedos keleivinis transportas; Klaipedos Perkela; Ir visiems kitiems, kurie prisideda prie esamos situacijos valdymo ir dirba dėl mūsų!

Опубліковано Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras Середа, 15 квітня 2020 р.

Padėka

Besitęsiantis karantinas po truputį lengvinamas, tačiau nematomas priešas nesitraukia, kova tęsiasi… Ir nemažėja noras dėkoti visiems tiems, kurie stengiasi suvaldyti šios neįprastos padėties grėsmes bei pasirūpinti mūsų visų saugumu. Netgi atvirkščiai – Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo bendruomenės vis aktyviau siunčia širdingus darbelius: piešinius, vaizdo įrašus, nuotraukas, kuriose išreiškia didžiulę pagarbą ir supratimą, koks svarbus ir reikalingas tarnaujančių bei paslaugas teikiančių visiems mums darbuotojų darbas. Džiaugiamės, didžiuojamės ir siunčiame į socialines erdves gautas padėkas bei tikimės, kad šis didžiulis dėkingumas pasieks visus, kuriems tariame dar kartą AČIŪ!Lietuvos medikai Lietuvos gydytojai Lietuvos policija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos paštas Lietuvos kariuomenė Lietuvos Kariuomenės Karo policija / Lithuanian Military Police Lietuvos Karinės oro pajėgos / LTU Air Force Lietuvos Karinės Jūrų Pajėgos Lietuvos Ugniagesiai Lietuvos pedagogai Klaipėdos miesto savivaldybė Rimi Lietuva Maxima IKI PARDUOTUVE Lidl Lietuva Norfa AIBE ir visiems kitiems dirbantiems prekybos srityje Mokytojai Lietuvos Jūrų Muziejus Klaipedos keleivinis transportas Klaipedos Perkela Ir visiems kitiems, kurie prisideda prie esamos situacijos valdymo ir dirba dėl mūsų!

Опубліковано Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras Середа, 29 квітня 2020 р.

    Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso. Čia rasite ir siunčiamos atmintinės versiją, pateiktą kiekvienai auditorijai atskiromis nuorodomis.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis. 

Atmintinė dėl koronaviruso  (spauskite čia)

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562 Continue reading