Menu Close

Veiklos vertinimo rezultatai

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2021-2022 m. m. Giluminio vidaus  įsivertinimo išvados ir  rekomendacijos

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2021 -2022 m. m. Plačiojo vidaus įsivertinimo  rezultatai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2020-2021 mokslo metų įstaigos vidaus ,,plačiojo” įsivertinimo rezultatai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ 2019 m. gruodžio mėnesio Plačiojo audito rezultatai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” ,,Giluminio” vidaus audito vykusio 2019 m. sausio-gegužės mėnesiais

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2018 m. gruodžio mėn. Plačiojo audito rezultatai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2018 m. Giluminio audito rezultatai 

VEIKLOS VERTINIMAS

Klaipėdos lopšelyje-darželyje veiklos vertinimas ir įsivertinimas vykdomas vadovaujantis ŠMM  patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta 2005-07-22 d. ministro įsakymu Nr. ĮSAK-1557.

Vidaus audito vykdymą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta  VAK (vidaus audito koordinacinė) grupė. Vidaus auditas Įstaigoje vykdomas nuo 2006 metų.

Vidaus auditas vykdomas penkiais etapais: (audito planavimas)

Vidaus audito vykdymas padeda atsakyti į pagrindinius 3 klausimus:

1.      Kaip mums sekasi?

2.      Iš kur mes tai žinome?

3.      Ką darysime toliau?

„Plačiojo“ audito apklausos anketa: (plačiojo audito anketa)

Atlikdami „platųjį“ auditą, įstaigos pedagogai analizuoja visas veiklos sritis, rodiklius ir įvertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4-labai gerai; 3- gerai; 2- patenkinamai; 1- nepatenkinamai. Apsvarsčius silpniausius, mažiausiai balų įvertintus pagalbinius rodiklius, vienas iš jų pasirenkamas gilesnei analizei, vykdomas  „giluminis“ auditas.

Išsamiam pasirinkto silpniausio pagalbinio rodiklio analizavimui ir įvertinimui naudojami specialiai parengti klausimynai, diskusijos, interviu, kiti metodai (mažiausiai 3 metodai). Po to gauti tyrimų rezultatai apibendrinami, suformuluojamos išvados ir numatomas tolesnis pagalbinio rodiklio tobulinimas. Parengta „giluminio“ audito VAK grupės ataskaita pateikiama mokslo metų gale Įstaigos Mokytojų tarybai, Įstaigos tarybai. Rengiant Įstaigos metinės veiklos planą, strateginį planą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, kita veiklą, atsižvelgiama į „giluminio“ audito suformuluotas išvadas ir siūlomą veiklą siekiant pagerinti pagalbinio rodiklio kokybę įstaigoje.

Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti.

2016-2017 m.m. auditas vykdomas.

 

2015 metais, atlikus „platųjį“ auditą, geriausi rezultatai vyrauja pagalbiniuose rodikliuose:

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė.

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas.

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas.

Silpniausi rezultatai vyrauja šiuose pagalbiniuose rodikliuose:

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas.

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema.

3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga.

Pasirinktas 3 srities „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbinio rodiklio 3.1.1. „Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema“ „giluminis“ auditas.

2016 m. gegužės mėnesį VAK grupės pateiktos „giluminio“ audito išvados ir rekomendacijos Mokytojų tarybos posėdyje:

1.      Kelti mokytojų kvalifikaciją, profesinį tobulėjimą lankant seminarus apie vaiko daromos pažangos vertinimą.

2.      Taikyti „18 žingsnių“ vertinimo sistemą, supažindinti tėvus su šiuo vaiko vertinimu.

3.      Ugdymą orientuoti į vaiko poreikius.

 

2014 metais, atlikus „platųjį“ auditą, geriausi rezultatai vyrauja pagalbiniuose rodikliuose:

1.1.5. Tradicijos.

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas.

2.1.4. Ugdymosi aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus.

Silpniausi rezultatai vyrauja šiuose pagalbiniuose rodikliuose:

1.1.1.      Vaikų kultūra.

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema.

Pasirinktas 1 srities „Etosas“ pagalbinio rodiklio 1.1.1. „Vaikų kultūra“ „giluminis“ auditas.

2015 m. gegužės mėnesį VAK grupės pateiktos „giluminio“ audito išvados ir rekomendacijos Mokytojų tarybos posėdyje:

1.      Gerinti vaikų tarpusavio bendradarbiavimo kokybę, organizuojant tai atspindinčią įvairią ugdomąją veiklą.

2.      Gerinti vaikų ir suaugusiųjų bendradarbiavimo kokybę kviečiant į Įstaigą psichologus, kitus specialistus skaityti paskaitas pedagogams, tėvams.

3.      Kelti pedagogų kvalifikaciją, profesionalumą tarpusavio santykių ugdymo tema seminaruose, kursuose.

 

2013 metais, atlikus „platųjį“ auditą, geriausi rezultatai vyrauja pagalbiniuose rodikliuose:

1.1.2.  Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;

2.1.3. Programų atitiktis vaikų poreikiams ir interesams;

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

Silpniausi rezultatai vyrauja šiuose pagalbiniuose rodikliuose:

1.3.1. mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;

1.3.3. Atvirumas pokyčiams;

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

Pasirinktas 3 srities „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ 3.1. rodiklio „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas“ „giluminis“ auditas.

2014 m. gegužės mėnesį VAK grupės pateiktos „giluminio“ audito išvados ir rekomendacijos Mokytojų tarybos posėdyje:

1.      Vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą,  daugiau dėmesio skirti tėvų vertinimui.

2.      Atrasti kuo įvairesnius tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo būdus.

3.      Kelti pedagogų profesinę ir specialiąją kompetencijas.

4.      Organizuoti įvairius renginius, kūrybines savaites, atvirų durų dienas, skatinančias tėvus aktyviau dalyvauti ugdymo procese, stebėti ir pastebėti vaiko daromą pažangą.

Skip to content